กำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ประจำปี ๒๕๖๒ ผ่านอินเตอร์เน็ต

ธรรมศึกษาทุกชั้น (กศน.)

สอบวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วิธีพิมพ์ข้อสอบปรนัยเป็นกระดาษยาว/Legal/F14

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
ธรรมศึกษาชั้นตรีกระทู้หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นตรีธรรมหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นตรีพุทธหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นตรีวินัยหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นโทกระทู้หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นโทธรรมหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นโทพุทธหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นโทวินัยหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นเอกกระทู้หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นเอกธรรมหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นเอกพุทธหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นเอกวินัยหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว

ติดต่อสำนักงาน

ติดขัดปัญหาประการใด โปรดติดต่อหมายเลข
๐-๒๖๒๙-๔๓๐๐-๔ (อัตโนมัติ ๕ หมายเลข)